Slovensky Deutch
O SPOLOČNOSTI

STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ
GSK-spol. s r.o.

Na trhu pôsobíme od roku 2005 ako živnostníci a následnym zjednotením troch fyzických osôb v tomto odvetni v roku 2015 bola založená spoločnosť GSK-spol. s r.o., ktorá od roku 2015 pôsobí v oblasti profesionálnej realizácie železo-betónových konštrukcií.

Vykonávame výstavbu a rekonštrukcie administratívnych, výrobných a obchodných budov. Počas realizácie výstavby využívame vlastné pracovné kapacity a materiálovo - technické vybavenie, prípadne spolupracujeme s overenými dodávateľmi.

Všetky stavby realizujeme najnovšími pracovnými postupmi, kvalitnými a certifikovanými materiálmi s cieľom odovzdať najvyššiu hodnotu diela pre našich zákazníkov.

Precízny dôraz kladieme na prípravu stavby, trvalo konštruktívnu komunikáciu so všetkými subjektmi v rámci realizácie diela.

1.2.2018 sme získali certifikáty kvality

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a taktiež sme držiteľom Osvedčenia o absolvovaní školenia PERI Servis team.
pozrieť certifikáty

Našou prioritou je
SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA

Naše služby ponúkame za veľmi výhodných cenových podmienok a prispôsobíme sa v čo najväčšej miere požiadavkám zákazníka.

Spokojnosti zákazníka vychádzame v ústrety aj presným dodržiavaním časového harmonogramu jednotlivých stavebných prác.

POLITIKA INTEGROVANÉHO
SYSTÉMU MANAŽMENTU

Spoločnosť GSK-spol. s r. o. kladie veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému manažmentu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Jedným z cieľov systému spoločnosti je dosiahnutie a podpora dôvery stávajúcich a potencionálnych zákazníkov na kvalitu, metodiku ako aj postupy zabezpečovania služieb a výkonov pre zákazníkov.

Integrovaný Systém manažmentu spoločnosti GSK-spol. s r. o. zaručuje seriózny prístup a stabilne vysokú kvalitu služieb pre partnerov a zákazníkov spoločnosti, ako aj solidaritu a spoľahlivosť pre vzťah k zamestnancom.

K návrhom technického riešenia sa spoločnosť zaväzuje pristupovať vždy individuálne, podľa možnosti, potrieb a požiadaviek zákazníka, ale vždy v súlade s platnou legislatívou a aktuálnymi predpismi.

Realizácia stavieb predstavuje bezpečné technické riešenie a prevádzku s vysokou organizáciou práce s dôrazom na ekologické dopady a minimalizáciu odpadov.


Spoločnosť sa zaväzuje:


V oblasti ochrany životného prostredia:

  • svojou činnosťou zabezpečovať a dosahovať vysoký stupeň ochrany životného prostredia, ochrany zdravia zamestnancov spoločnosti.
  • realizovať svoju činnosť v súlade s právnymi, spoločenskými a morálnymi princípmi zabezpečujúcim trvalý rozvoj a udržanie kvality životného prostredia.

V oblasti prevencie a riešenia bezpečnostných opatrení:

  • neustále sledovať a vyhodnocovať rizika a ich možné dopady na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, plánovať a realizovať opatrenia vedúce k odstráneniu alebo zníženiu týchto rizík.
  • ovplyvňovať a vychovávať zamestnancov a iné spolupracujúce osoby, subjekty tak, aby dbali o svoju vlastnú bezpečnosť, o zdravie a čistotu životného prostredia.

Vo vzťahu k zákazníkom a zainteresovaným stranám

  • priebežne zisťovať potreby zákazníka a zainteresovaných strán s cieľom plniť ich očakávania, ale vždy v súlade s platnou legislatívou a aktuálnymi predpismi v SR.
  • vytvoriť obraz firmy so zodpovedným prístupom k zákazníkovi, k svojim zamestnancom, k životnému prostrediu a spoločnosti.
  • informovať zákazníkov a zainteresované strany o svojich aktivitách, možnostiach a výhodách spolupráce s dôrazom na kvalitu, seriózny prístup a splnenie predpísaných požiadaviek.

Spoločnosť GSK-spol. s r. o. sa zaväzuje pravidelne v ročných intervaloch vyhodnotiť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k zákazníkom, vlastným zamestnancom, zistiť a vyhodnotiť pracovné rizika a ich dopady na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov, politiku ISM a environmentálne aspekty svojich činností a ich dopady na životné prostredie.

v Trnave dňa 15.09.2017

Podpis

Kontakty

GSK-spol. s r.o.
Mikovíniho 11
917 00 Trnava
Slovenská republika

 

IČO 50017713
DIČ 2120147777
IČ DPH SK2120147777

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Trnava,
oddiel: Sro, vložka: 36539/T

 

telefón: +421 908 268 668
e-mail: info@gsksro.sk
e-mail: grichova@gsksro.sk
web: www.gsksro.sk
fb: www.facebook.com/gskspolsro/